บริการ รับทำบัญชี ครบจบในที่เดียว

สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ บริการด้าน รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และดูแลภาษีอากร โดยทีมงานบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 1,000 บริษัท ที่ให้เราดูแลบัญชี


รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน จัดทำและยื่นแบบภาษี

จัดทำและยื่นแบบภาษี

รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน งานประกันสังคม

งานประกันสังคม

รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน รายละเอียดกระทบยอด

รายละเอียดกระทบยอด

รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน สมุดแยกประเภท งบทดลอง

สมุดแยกประเภท งบทดลอง

รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี

Tel : 094-493-1414 LineOA : @thaokea

ทำไม? ผู้ประกอบการ ต้องจัดทำบัญชี

กฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ทุกเดือนนิติบุคคลจะต้องทำการยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคมเป็นต้น การจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMEs) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมต้องมีการวางระบบบัญชีเพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปของรายได้และรายจ่าย ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจนั้นรับรู้รายได้ ต้นทุนและใช้ในการวางแผนทางธุรกิจเพื่อแข่งขันในอนาคตต่อไป

LineOA : @thaokea โทร : 094-493-1414
บริษัทรับทำบัญชี

ทำไม ? ควรจ้าง สำนักงานบัญชี

 • ค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงความผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท
 • เป็นผู้ให้คำแนะนำ และที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

LineOA : @thaokea โทร : 094-493-1414
รับทำบัญชี

ขอบเขต รับทำบัญชี

 • ยื่นแบบภาษี (ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 / ภพ.30 / แประกันสังคม)
 • จัดทำบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ึ่งประกอบด้วยสมุดบัญชีต่อไปนี้
  • สมดรายวันขั้นต้น (สมุดรายวัน ซื้อ,ขาย,รับเงิน,จ่ายเงิน ทั่วไป)
  • สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป( สินทรัพย์,หนี้สิน,ทุน,รายได้ และค่าใช้จ่าย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้)
  • งบทดลอง
  • งบการเงิน (งบดุล,งบกำไรขาดทุน,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 • สรุปรายรับ-จ่าย เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและวางแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
 • จัดทำและกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.51)
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงแนะนำเอกสารต่างๆด้านบัญชี
 • พบสรรพากรพื้นที่ กรณีมีจดหมายเชิญพบที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากการทำบัญชี (ไม่รวมกรณีขอคืนภาษี)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัทของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • ใช้โปรแกรม Express ที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรในการบันทึกบัญชีทั้งระบบ
 • เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายและตรวจสัญญาต่างๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท(ยกเว้นการทำสัญญาใหม่ การยื่นฟ้องดำเนินคดี)
 • ทางบริษัท จะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

LineOA : @thaokea โทร : 094-493-1414
รับทำบัญชีรับปิดงบการเงิน
รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับปิดงบการเงิน,จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน,จดทะเบียนบริษัท ใช้กี่คน,จดทะเบียนบริษัท ทุนจดเท่าไรดี,จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน,รับจดทะเบียนบริษัท กี่บาท,รับจดทะเบียนบริษัท คืออะไร,จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหนบ้าง,เอกสารจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง
LineOA : @thaokea โทร : 094-493-1414