ThaoKea
เถ้าแก่.คอม

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย รปภ.

การจดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย โดยมาตราที่3 ให้ความหมายคำนำหน้าชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย หมายถึง บริษัทซึ่งได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรา20 ระบุไว้ชัดเจนให้เปลี่ยน เฉพาะคำนำหน้าชื่อ จากบริษัท ... จำกัด เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย ..... จำกัด ส่วนชื่อบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศส่วนใหญ่ จะลงทายชื่อบริษัทว่า .............. Security Company Limited ซึ่งแปลว่า บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๑๖ ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัท และได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน

• หากประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั ้งจําทั ้งปรับ (มาตรา ๕๕) ซึ่ง กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

• มาตรา ๑๗ บริษัทซึ้งขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้อง

– (๑) มีจํานวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัท จํากัดหรือทุนชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี

– (๒) มีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ทั้งนี้

• กรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนบริษัท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

– (๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๒๐ บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้คํานําหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย”และคําว่า “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่ กรณี

• มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้ชื่อหรือคํา แสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” หรือคําอื่นใดที่มี ความหมายเช่นเดียวกัน

• หากฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่ าฝืนอยู่ (มาตรา ๕๖)

• ผู้ใดใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย”หรือคําอื่น ใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ บุคคลนั ้นเลิกใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ (มาตรา ๗๖)

• มาตรา ๒๕ การทําสัญญาในการรับจ้าง

• มาตรา ๒๖ มาตรฐานรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๒๗ ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัด พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ ว่าจ้าง

• การฝ่ าฝืนตามมาตรา ๒๗ มีโทษตามมาตรา ๕๙

• มาตรา ๕๙ บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

• ในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตรานี ้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ต่อเมื่อการกระทําความผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยนั ้นเกิดจากการสั่งการหรือ การกระทําของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลนั ้น หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอัน เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น

• มาตรา ๒๘ บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่ตํารวจซึ่งมี ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานีตํารวจใน ท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือสถานที่ที่บริษัทรักษา ความปลอดภัยนั้นรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ตามข้อกําหนดในสัญญาจ้างในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ประจําวันเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

• การฝ่ าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา ๖๐)

• มาตรา ๓๑ ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ยื่นต่อนายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของปี ถัดไป ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด

รับจดทะเบียนบริษัท

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล

คำถามแบบนี้..............จะถูกอธิบายอย่างละเอียดและถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้า ต่างกันอย่างไร ? จดทะเบียนบริษัทที่ไหน ? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน ? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? ถ้าไม่มีเงินทุนจดทะเบียนจริง จะทำได้หรือไม่? จดบริษัทสถานที่เช่า จะใช้ได้หรือไม่ ? ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจดบริษัท ?บริษัทกับหจก.อย่างไหนดีกว่า ? บริษัทกับห้างหุ้นส่วนต่างกันอย่างไร ? บริษัทจะต้องทำบัญชีหรือไม่ ? บริษัทจะเสียภาษีอย่างไร ? ค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินเท่าไหร่ ? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ? บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม ? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน ? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่ ?ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม ? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่ ? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม ? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร ? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ