ThaoKea
เถ้าแก่.คอม

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทจัดหางาน

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานและการขอมีบัตรประจำตัว (จง.8 และจง.17) ให้ยื่นคำขออนุญาตได้ 2 กรณี ดังนี้
- 1. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
- 2. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

 

ต้องขอใบอนุญาติจาก สนง.จัดหางานก่อน ถึงใช้คำว่า "จัดหางาน" ได้ในชื่อบริษัท

 

คุณสมบัติของลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน
       ลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9(ยกเว้น ข้อ(1)และ(2)) ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(7) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(8)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรณีตัวแทนจัดหางานต้องมีหลักประกันเป็นจำนวนห้าหมื่นบาทวางให้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน
       ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(1) แบบคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง (จง.8) หรือแบบคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานฯ(จง.9) และแบบคำขอมีบัตรประจำตัว (จง.17)
(2) สำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (จง.6) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
(3) กรณีจดทะเบียนตัวแทนฯ ต้องมีหลักประกันห้าหมื่นบาท (เงินสด พันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร)
(4) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้าง/ตัวแทนที่ขอจดทะเบียนพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ชุด
(5) หนังสือรับรองว่าไม่เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการนิติบุคคลซึ่งถูเพิกถอนใบอนุญาติจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศและจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
(6) ใบรับรองแพทย์ ของลูกจ้าง/ตัวแทน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(7) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4x6 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(8) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับใบอนุญาตพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดำเนินการ
       (1) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของลูกจ้างฝตัวแทนที่ขอจดทะเบียน โดยส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติยังสถานีตำรวจท้องที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติจากกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
(3)กรณีจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันในกรณีที่เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร โดยขอหนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อรับรองสัญญาค้ำประกัน
(4) การพิจารณา โดยรวบรวมเอกสารประกอบและผลการตรวจสอบฯ เสนอทะเบียนจัดหางานพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ระยะเวลาการอนุญาต
       การจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานไม่มีระยะเวลาการอนุญาต สำหรับบัตรประจำตัวลูกจ้าง/ตัวแทนมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
การรับใบแจ้งจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนและบัตรประจำตัว
       กรณีผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการไม่สามารถมารับใบรับแจ้งการจดทะเบียนและบัตรประจำตัวให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับอำนาจ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯและบัตรประจำตัว
ระยะเวลาการดำเนินการ
       ไม่่เกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
       - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน       รายละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวฯ      ฉบับละ 100 บาท

รับจดทะเบียนบริษัท

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล

คำถามแบบนี้..............จะถูกอธิบายอย่างละเอียดและถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้า ต่างกันอย่างไร ? จดทะเบียนบริษัทที่ไหน ? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน ? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? ถ้าไม่มีเงินทุนจดทะเบียนจริง จะทำได้หรือไม่? จดบริษัทสถานที่เช่า จะใช้ได้หรือไม่ ? ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจดบริษัท ?บริษัทกับหจก.อย่างไหนดีกว่า ? บริษัทกับห้างหุ้นส่วนต่างกันอย่างไร ? บริษัทจะต้องทำบัญชีหรือไม่ ? บริษัทจะเสียภาษีอย่างไร ? ค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินเท่าไหร่ ? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ? บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม ? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน ? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่ ?ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม ? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่ ? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม ? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร ? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ